BIM Pamatzināšanu pārbaudes tests

BIM pamatzināšanu pārbaudes testa mērķis ir novērtēt speciālista izpratni par BIM. Testa pamatā tiek apskatīti BIM aspekti pēc to būtības, veicinot būvniecības nozares speciālistus izprast BIM procesu praktisko pielietojumu. Testa mērķis nav tiešā veidā pārbaudīt zināšanas un ir pamats diskusijai par BIM pēc būtības.

1. Kas nav BIM?

(Atzīmē Atbilstošos)

2. Atzīmējiet tipiskas BIM vadības komandas sastāvu (Tipiskās BIM lomas)

(Atzīmē Atbilstošos)

3. KADAM NOLŪKAM TIEK IZMANTOTS GIPP (GALVENAIS INFORMĀCIJAS PIEGĀDES PLĀNS)?

(Atzīmē Atbilstošos)

4. KO BIM KONTEKSTĀ NOZĪMĒ ABREVIATŪRA "VDV"?

5. KURAS NO MINĒTAJĀM IR BIP SASTĀVDAĻAS?

(Atzīmē Atbilstošos)

6. KURAS NO KVALITĀTES PĀRBAUDĒM TIPISKI VEIC BIM MODEĻIEM?

(Atzīmē Atbilstošos)

7. KĀDAS IR TIPISKĀS TOLERANCES VEICOT SADURSMJU PĀRBAUDI?

8. KO SEVĪ IETVER 4D BIM?

(Atzīmē Atbilstošos)

9. KURAI DETALIZĀCIJAS PAKĀPEI ATBILST DEFINĪCIJA: "MODEĻA ELEMENTS MODELĪ IR GRAFISKI ATTĒLOTS KĀ NOTEIKTA SISTĒMA, OBJEKTS VAI KOMPLEKTĀCIJA DAUDZUMA, IZMĒRA, FORMAS, ATRAŠANĀS VIETAS UN ORIENTĀCIJAS ZIŅĀ."?

10. KURUS NO ZEMĀK MINĒTAJIEM PRINCIPIEM IR JĀŅEM VĒRĀ BIM AUTORIEM, IZSTRĀDĀJOT BIM MODELI?

(Atzīmē Atbilstošos)

11. ATZĪMĒJIET OPENBIM JEB ATVĒRTOS DATU TIPUS

(Atzīmē Atbilstošos)

12. KĀDIEM NOLŪKIEM TIEK IZMANTOTS DATU
TIPS .BCF?

(Atzīmē Atbilstošos)